Ludmila Ulitskaya, Ulitskaya's French translator Sophie Benech, Elena Kostioukovitch and Yulia Dobrovolskaya during La Comédie du Livre literary festival in Montpellier, France, 29/05-02/06/08
       
       
       
       
       
       
       
   


Share this: